Denny Grandle

India 2003, photo taken by Jason Elias

home